PDM/PLM

Właściwe wdrożenie systemu klasy PDM wymaga pogłębionej analizy potrzeb, procesów oraz wymagań każdego przedsiębiorstwa, istotne jest także aby przewidzieć możliwe obszary styku z innymi systemami oraz narzędziami wspierającymi nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne.


Systemy PDM opracowano w celu uporządkowania i standaryzacji dokumentacji oraz danych inżynierskich jak i samego procesu projektowego. Elementy te stanowią fundament poprawy efektywności całej organizacji poprzez zapewnienie właściwych, tylko aktualnych danych w krótkim czasie oraz zakresie niezbędnym do roli w procesie.


Dostęp do danych z poziomu przeglądarek, elektroniczne zatwierdzanie projektów oraz zdefiniowane ścieżki uruchamiania zmian inżynierskich wpływają w znaczący sposób na ograniczenie w procesach dokumentacji papierowej. Niesie to potrójną korzyść dla organizacji, po pierwsze gwarantuje standaryzację i czytelność procesu postępowania, po drugie nie odrywa danych od modelu źródłowego zapewniając ich aktualność, nawet w środowisku o dużej ilości zmian w trakcie trwania projektu, w końcu po trzecie wpływa na nieomalże 90% redukcję dokumentacji papierowej co jest w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju czy koncepcji Lean Green.
 

PDM
•    AGREGRACJA I DYSTRYBUCJA DANYCH NT. KOMPONENTÓW I PRODUKTÓW
•    CYKLE ROZWOJOWE PRODUKTU
•    AUTOMATYZACJA PRZYGOTOWANIA DANYCH TOWARZYSZĄCYCH
•    HISTORIA, WERSJE I REWIZJE
•    PROCEDURY ECO I ECR
•    SZYBSZE REUŻYCIE DANYCH
•    ELIMINACJA W WIELU OBSZARACH DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ


Systemy klasy PLM poszerzają możliwości prowadzenia procesów w sposób cyfrowy podnosząc przez to efektywność procesów uwalniając je od szeregu zbędnych działań takich jak np. porównywanie zebranych danych, ustalanie gdzie i w którym etapie procesu znajduje się dany projekt oraz jak obecnie wygląda bieżące obciążenie pracą oraz dostępność zasobów.


Właściwie wdrożony system PLM powinien wpłynąć na skrócenie czasu opracowania wdrażanych produktów przy jednoczesnym poprawieniu ich jakości oraz wewnętrznej komunikacji w zaangażowanych w proces zespołach.

 


Jedną z kluczowych możliwości systemów PLM jest zapewnienie managerom dostępu w dowolnym czasie i miejscu do danych, np. informacji o ilości prowadzonych projektów, postępach i zagrożeniach względem harmonogramu, kontroli kosztów projektów oraz głównych przyczyn opóźnień jakie się pojawią.

W ten sposób system wspiera osoby z kadry zarządzające w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz poprawianiu efektywności wewnętrznych procesów.

PLM
•    AGREGRACJA I DYSTRYBUCJA DANYCH NT. PROCESÓW
•    STANDARYZACJA PROCESÓW, RÓL I ZADAŃ
•    ŚLEDZENIE POSTĘPU PRAC W CZASIE
•    KONTROLOWANIE I MONITOROWANIE
•    SZYBKIE RAPROTOWANIE NA ŻYCZENIE
•    KOTROLA NAD POSTĘPEM PRAC W PROCESACH DZIĘKI TRANSPARENTNOŚCI INFORMACJI